Ochrona danych osobowych

oświadczenie.pdf
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”, aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan z siedzibą w Gdyni, Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest: Polskie Stowarzyszenie Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan z siedzibą w Gdyni, 81-626, ul. Graniczna 8/9, które jest reprezentowane przez Zarząd.

2. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. W związku z powyższym przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów regulaminowych Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan z siedzibą w Gdyni.

4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679;

b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia 2016/679;

c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia 2016/679;

f) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj. realizacji celów regulaminowych Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan z siedzibą w Gdyni.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.