Regulamin Walnego Zebrania

Regulamin Walnego Zebrania Członków.pdf

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan

Postanowienia ogólne

§1

Walne Zebranie Członków działa na podstawie postanowień Regulaminu Działalności Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan oraz niniejszego Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

§2

1. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisem na liście obecności.

2. W uzasadnionych przypadkach, na Walnym Zebraniu Członków mogą być obecne osoby niebędące członkami Stowarzyszenia. Decyzje o możliwości uczestnictwa tych osób w Walnym Zebraniu podejmuje Prezes, po uprzednich konsultacjach z członkami Stowarzyszenia.

§3

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania.

§4

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

1) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności uchwał lub wyborów,

2) wybór Protokolanta Zebrania,

3) kierowanie obradami Walnego Zebrania Członków,

4) czuwanie nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie obrad,

5) liczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym,

6) przyjmowanie zgłoszeń proponowanych kandydatów do Zarządu,

7) informowanie o sposobie głosowania oraz warunkach ważności wyborów.

2. Do kompetencji Protokolanta zebrania należy:

1) sporządzania protokołu Walnego Zebrania,

2) opracowywanie uchwał,

3) rejestrowanie treści składanych wniosków.

3. Do kompetencji Komisji Skrutacyjnej należy:

1) zebranie kart do głosowania zgodnie z listą obecności oraz obliczenie oddanych głosów,

2) sporządzenie notatki z wyborów potwierdzonej podpisami członków Komisji i ogłoszenie wyników wyborów.

Zasady i tryb zwoływania Walnego Zebrania Członków

§5

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając członków o czasie, miejscu i planowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przesyłane są za pomocą poczty elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może zwołać Walne Zebranie w trybie pilnym, bez przestrzegania 14-dniowego terminu.

2. W przypadku zwołania Walnego Zebrania na żądanie członków Stowarzyszenia, powinno ono odbyć się w ciągu 90 dni od daty wniesienia żądania.

3. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego quorum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia planowanego Walnego Zebrania.

Przeprowadzanie obrad

§6

1. Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes, przedstawiając planowany porządek obrad, a następnie zarządza głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

2. Zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego zebrania spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczący zebrania wybiera Protokolanta zebrania.

4. W przypadku zebrania o charakterze wyborczym zebrani członkowie zwyczajni dokonują wyboru Komisji Skrutacyjnej. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym. Komisja Skrutacyjna składa się z dwóch członków.

5. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący.

6. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

7. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący zebrania oraz Protokolant. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i Protokolanta zebrania, krótki opis przebiegu obrad, wyniki głosowań, treść podjętych uchwał oraz dołączoną listę obecności członków.

Przeprowadzanie wyborów

§7

Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród członków zwyczajnych, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największe liczby ważnie oddanych głosów i wyrazili zgodę na kandydowanie.

§8

1. Kandydatów na stanowisko Prezesa mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydatów.

2. Za wybranego na Prezesa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu, żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów a zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

§9

W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przedterminowych lub wyborów uzupełniających skład Zarządu Stowarzyszenia, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 14 dni od daty wystąpienia tej przyczyny.

Postanowienia końcowe

§10

1. Walne Zebranie Członków powinno rozpatrzyć odwołanie członka Stowarzyszenia od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 3 miesięcy od daty jego wniesienia.

2. Walne Zgromadzenie Członków ma prawo uchylić uchwałę Zarządu Stowarzyszenia, podjętą niezgodnie z postanowieniami obowiązujących regulaminów Stowarzyszenia.

§11

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Walnego Zebrania decyzje podejmuje Przewodniczący zebrania, stosując obowiązujące przepisy Regulaminu Działalności Stowarzyszenia oraz uwzględniając opinie członków Stowarzyszenia.