Regulamin zajęć

regulamin uczestnictwa w zajęciach.pdf
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu.pdf

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan w pomieszczeniu przy ul. płk. Dąbka 189 w Gdyni.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do ćwiczeń uczestnik zajęć powinien zasięgnąć porady lekarza celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia.
 4. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz ich następstwa.
 5. Na zajęciach obowiązuje obuwie sportowe odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń.
 6. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniu.
 7. W pomieszczeniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w pomieszczeniu oraz poszanowania mienia stanowiącego jego wyposażenie.
 10. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zniszczenia lub szkody.
 11. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4 września 2017 r.