Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia.pdf

REGULAMIN ZARZĄDU Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan

§1

Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie postanowień Regulaminu Działalności Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan oraz niniejszego Regulaminu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan, zwanego dalej „Regulaminem Zarządu”.

§2

1. Wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa, dokonuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w sposób określony w Regulaminie Działalności Stowarzyszenia oraz Regulaminie Walnego Zebrania.

2. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się w dniu wyboru.

3. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, ustępujący członek Zarządu przekazuje obowiązki oraz stosowną dokumentację nowemu członkowi w terminie 14 dni od dnia jego wyboru.

§3

1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia, po ustaleniu terminu zebrania z pozostałymi członkami Zarządu.

§4

1. Jeżeli członkowie Zarządu nie postanowią inaczej, podczas zebrań Zarządu, Prezes Stowarzyszenia pełni funkcję Przewodniczącego Zebrania, a Sekretarz Stowarzyszenia pełni funkcję Protokolanta.

2. Z zebrania Zarządu, podczas którego podejmowane są uchwały sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska Przewodniczącego i Protokolanta zebrania, krótki opis przebiegu obrad, wyniki głosowań, treść podjętych uchwał oraz dołączoną listę obecności członków.

§5

1. Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków powinna być podjęta w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. O decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2. Zarząd, podejmując uchwałę w sprawie pozbawienia członkostwa, ma obowiązek zawiadomić o tym członka na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie przedstawiające motywy podjęcia decyzji.

§6

Pisemny wniosek członka Stowarzyszenia skierowany do Zarządu powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. O decyzji Zarządu członek powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia wniosku.

§7

Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku.

§8

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zarządu decyzje podejmuje Prezes, stosując obowiązujące przepisy Regulaminu Działalności Stowarzyszenia oraz uwzględniając opinie pozostałych członków Zarządu.