Regulamin działalności

Regulamin Działalności Stowarzyszenia.pdf

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan

Postanowienia ogólne

§1

Polskie Stowarzyszenie Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zwykłym.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień Regulaminu Działalności Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu i Tai Chi Chuan, zwanego dalej „Regulaminem”.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

§5

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

2. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą być wykonywane przez wolontariuszy. Wolontariuszem może być również członek Stowarzyszenia.

Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej w formie tradycyjnych chińskich sztuk walki oraz ćwiczeń sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu,
2) propagowanie zachowań prozdrowotnych,
3) rozpowszechnianie informacji dotyczących różnych systemów ćwiczeń związanych z chińskimi formami aktywności fizycznej oraz zasad zdrowego i aktywnego stylu życia,
4) popularyzacja wiedzy o historii i kulturze Chin,
5) wspieranie przedsięwzięć mieszczących się w zakresie działalności Stowarzyszenia.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) organizację zajęć praktycznych, w szczególności: treningów, obozów i warsztatów,
2) organizację zajęć teoretycznych, głównie w zakresie chińskich form aktywności fizycznej oraz zachowań prozdrowotnych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej obejmującej realizację celów Stowarzyszenia,
4) współpracę z organizacjami i instytucjami realizującymi podobne cele.

Członkowie Stowarzyszenia

§8

Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel polski mąjący pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz pełnoletni cudzoziemiec, w tym również cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§9

Stowarzyszenie tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) wspierający,
3) honorowi.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna (z uwzględnieniem §8), która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§11

1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Status członka honorowego Stowarzyszenia może nadać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych.

§12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia,
2) żądania zwołania Walnego Zebrania,
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania czynnego udziału w realizacji działań Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień obowiązujących regulaminów Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego płacenia składek członkowskich.

§13

1. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym (nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego),
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, w tym płacenia składek członkowskich,
2) przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§14

1. Członkowie honorowi mają prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym (nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego),
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych,
3) pozbawienia członkostwa przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
a) działalności sprzecznej z postanowieniami obowiązujących regulaminów,
b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c) nieusprawiedliwionego braku wpłat składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) śmierci członka.

2. Utrata statusu członka honorowego w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§16

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.

Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia.

§18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§19

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku.

2. Walne Zebranie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu lub na żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, należy:
1) podejmowanie uchwał,
2) ustalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
3) uchwalanie zmian Regulaminu,
4) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
6) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
7) ustanawianie wysokości składek członkowskich,
8) przyznawanie i pozbawianie statusu członka honorowego,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§21

Zasady działalności Walnego Zebrania określa Regulamin Walnego Zebrania Członków.

§22

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.

§23

Zarząd wybierany jest na czteroletnią kadencję. Po upływie kadencji członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki do czasu kolejnych wyborów członków Zarządu.

§24

1. Zarząd Stowarzyszenia, w tym Prezes, wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych. Wybory członków Zarządu oraz Prezesa odbywają się w głosowaniu tajnym i następują zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu przed upływem kadencji, uzupełnienia składu Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków, stosując odpowiednio postanowienia dotyczące wyboru Zarządu.

3. Odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia może prowadzić do odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków i przeprowadzenia wyborów przedterminowych.

§25

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) podejmowanie uchwał,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia i podejmowanie działań w jego imieniu,
3) udzielanie pełnomocnictwa,
4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
5) realizowanie postanowień zawartych w uchwałach Walnego Zebrania,
6) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia,
7)  przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia (zwyczajnych i wspierających),
8) pozbawianie członkostwa,
9) sporządzanie i składanie stosownych sprawozdań,
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

2. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres jego kompetencji wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

§26

Zasady działalności Zarządu Stowarzyszenia określa Regulamin Zarządu Stowarzyszenia.

Warunki ważności uchwał

§27

1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.

2. W przypadku braku możliwości podjęcia uchwały zwykłą większością głosów, decydujący głos ma Prezes, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.

3. Uchwały, dla których nie zastrzeżono innego trybu, wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia

§28

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu.

2. W umowach oraz sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Środki finansowe

§29

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Postanowienia końcowe

§30

1. Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznacza się majątek Stowarzyszenia.

§31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa polskiego.